Готово
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ние от екипа на www.elmaz.com ценим Вашата поверителност и доверието ви. В настоящата политика за поверителност и защита на лични данни (“Политика”), разкриваме как обработваме Вашите лични данни, за какви цели, с кого ги споделяме и какви са Вашите права по отношение на личните ви данни. Моля, запознайте се с настоящата Политика внимателно преди да осъществите достъп до уебсайта. Ако не сте съгласни с което и да е условиe, Вие не трябва да посещавате уебсайта и да използвате по какъвто и да е начин предлаганите чрез него услуги, без значение под каква форма се осъществява достъпът до тях.

Настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни е в сила от: 25.05.2018 г.

1. За нас
Под „ние”, „нас” или „наши” се има предвид „СИНЕРА БГ” ООД, дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България, с ЕИК 103980070, със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9000, район Приморски, ул. “Генерал Гурко” №84, тел.: 390500, факс: 390500.
По смисъла на законодателството за защита на личните данни, ние сме Администратор на лични данни („Администратор”) във връзка с личните данни, събирани и обработвани чрез настоящия уебсайт с уеб адрес (URL): www.elmaz.com („Уебсайт”).

2. Дефиниции
„Администратор“ в настоящия документ означава юридическото лице (търговец), което определя целите и средствата за обработването на лични данни.
„Лични данни” означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес, телефон, email и други).
„Обработване на лични данни” включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на Вашите лични данни.
„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.
„Субект на данни” означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
„Псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

3. Валидност и действие
Настоящата Политика определя какво се случва с Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта или в процеса на използване на нашите Услуги и ресурси.
Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”), достъпни тук. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика, освен ако не е указано друго.
Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на Услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до Услугите на Уебсайта, Вие следва да изразите своето изрично съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Вашето съгласие е необходимо и задължително условиe за използване на Услугите, предлагани в Уебсайта, което може да бъде изразено с клик върху опцията „Съгласен съм” при регистрация в Уебсайта.
Ако не сте съгласни с настоящата Политика, Вие не следва да използвате услугите на Уебсайта. Подробности за правата на потребителя и възможностите за оттегляне на съгласието му или за ограничаване на обработването на личните му данни са дадени в Раздел 7 от настоящата Политика.
Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: линк.
Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения по настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай, че сте предоставили свой email адрес в процеса на използване на услугите на Уебсайта, ще бъдете извествявани за подобни промени на посочения от Вас email адрес. При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен.
Публикуваната тук Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Вие трябва да се запознаете с политикaтa за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

4. Какви данни събираме за Вас?
Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без да предоставяне на личните си данни и регистрация. Пълният достъп до услугите на Уебсайта обаче изисква предоставянето на лични данни, например при регистрация, закупуване на платена услуга и др.

Лични данни, предоставяни от Вас:
Идентификационните данни на Потребителите се събират чрез попълването на онлайн регистрационна форма, което е нужно за създаване на потребителски профил в Уебсайта. Данните, които ни предоставяте в процеса на регистрация са ни необходими с цел предоставяне на нашите Услуги към Вас.

За да се регистрирате в Уебсайта, се изисква да сте навършили 18-годишна възраст, както и да изразите съгласие с настоящата Политика за поверителност, с Общите условия на Уебсайта, както и с други писмени условия на Администратора, публикувани в Уебсайта.

Успешната регистрация изисква попълването на определени задължителни полета, маркирани като задължителни, както и създаването на уникална парола. При създаването на Профил следва да предоставите своите: Предоставянето на горепосочените данни е задължително условие за създаването на потребителски профил. Също така, при регистрация следва да изразите съгласие, че част от информацията, предоставена от Вас, ще бъде публикувана публично в Уебсайта под формата на Вашия профил.

В процеса на използване на Услугите на Уебсайта Потребителят има възможност да предостави допълнителна информация за себе си чрез попълване на незадължителни полета в своя Потребителски профил, включително, но не само: височина, тегло, телосложение, цвят на очите, цвят на косата, образование, доход, социално положение, професионална сфера, семейно положение и др.

При изпращане на запитване до Администратора чрез формата за контакт, налична на Уебсайта тук, следва да предоставите своите: Попълването на незадължителните полета при регистрация и в процеса на използване на Услугите, както и предоставянето на незадължителната информация (коментари, снимки), са изцяло по преценка на Потребителите. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на Уебсайта или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването. Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.

Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или недобросъвестна употреба на лични данни и информация.
Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на услугите на Уебсайта, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Не събираме лични данни, които: Данни, които събираме автоматично:

Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:

Информация за Вашето Устройство

Ние събираме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел, версия на използваните от Вас операционна система и браузър и IP адрес).

Информация за местоположение

Когато използвате услугите на Уебсайта е възможно да събираме и обработваме информация относно Вашето действително местоположение. Използваме най-различни средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта

Информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, както и такива, към които препраща Уебсайта, дата и час на посещение, продължение на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.

Бисквитки 5. Какви са целите на обработване на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ, при необходимост.

От Потребителя се изисква да предостави информация за себе си, когато: Предоставените от вас лични данни използваме за следните цели: При промяна в целите, ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

6. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако: Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме Вашите лични данни с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел те да получат възможността да Ви предоставят информация относно техните продукти и услуги, както и промоции и оферти.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

Вие рабирате и се съгласявате, че осъществявайки достъп до нашите Услуги, Вие давате своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие за публичното споделяне на част от личните Ви данни, предоставени при регистрация или в процеса на използване на Услугите, и отнасянето на тези данни към Вашите лични обяви и публичен Профил, които ще бъдат видими за останалите потребители на Уебсайта.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни.

7. Вашите права

По силата на приложимото законодателство, Вие имате законно признатото право без да дължите нищо, по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: ТУК

Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: ТУК

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: ТУК

В случай, че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: ТУК

Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: ТУК

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: ТУК. Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

В допълнение, Вие имате право да подадете жалба до компетентния орган в България -Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или онлайн тук.

8. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Република България.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на Уебсайта или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.
В случай че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени след получаването на писмено искане за това.
По изключения е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

9. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработването. Рискове.

Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети нужните технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.
Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на сигурни сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, нужни за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.
Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете наясно, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежa никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни или да ги използват.

10. Линкове към други сайтове

Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове или приложения, включително тези на нашите партньори. В случай че изберете някой от тези линкове, следва да бъдете наясно, че всеки от тях притежава собствена политика за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиката за лични данни на други сайтове преди предоставянето на лични данни чрез същите.

11. Данни за контакт

За допълнителна информация или упражняване на Вашите права, молим да се свържете с нас на: Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018 г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).